Pomoc statystyczna Analizy statystyczne ankiet
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Korelacje

Korelacja czyli związek między dwiema zmiennymi, gdzie zmianom jednej wartości towarzyszy zmiana drugiej wartości.
Przy porównywaniu zmiennych mierzalnych, gdzie rozkłady w obu grupach są zgodne z rozkładem normalnym, korzystamy z współczynnika korelacji r Pearsona. Przyjmuje on wartości od -1 (dla silnych związków ujemnych) do +1 (dla silnych związków dodatnich). Korelacja ujemna oznacza, że wzrost wartości zmiennej A, powoduję spadek wartości zmiennej B. Korelacja dodatnia świadczy o tym, że wzrost wartości zmiennej A, powoduję wzrost wartości B.
W przypadku gdy istotność korelacji (p) jest większa od przyjętego poziomu istotności (α), należy stwierdzić, że między badanymi zmiennymi nie występuje istotny statystycznie związek.
W przypadku gdy istotność korelacji (p) jest mniejsza od założonego poziomu istotności (α), to stwierdzamy, że pomiędzy badanymi zmiennymi istnieje istotnie statystycznie związek.
W kolejnym etapie obliczamy współczynnik determinacji, czyli współczynnik korelacji podniesiony do kwadratu. Mówi nam on o tym, w jakim stopniu zmienność jednej zmiennej, jest wyjaśnianą przez drugą zmienną.
W przypadku gdy jedna z badanych zmiennych ma charakter porządkowy to korzystamy z współczynnika korelacji rang Spearmana. Należy go interpretować w sposób identyczny jak w przypadku współczynnika r Pearsona.
W przypadku analizy ankiet, często zamiast danych mierzalnych czy porządkowych spotykamy się z danymi nominalnymi. Na przykład na pytanie czy ankietowany pali papierosy, otrzymujemy dwie odpowiedzi: tak lub nie. W celu zbadania czy palenie papierosów jest zdeterminowane przez np. płeć (także dane o charakterze nominalnym), musimy skonstruować tabele krzyżowe i obliczyć współczynniki kontyngencji. W przypadku zmiennych nominalnych używamy dwa rodzaje współczynników – Phi Yula dla tablic czteropolowych i V Kramera dla pozostałych tablic.

Website template designed by TemplateMonster.com